อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์มา พอเข้าใจ

อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์มา พอเข้าใจ (ตอบในช่อง ให้ความเห็น)

Advertisements

26 comments

 1. อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ มาพอเข้าใจ
  คือหน่วยรับข้อมูลจะรับคำสั่งจากผู้ใช้งานแล้วส่งต่อไปยังหน่วยประมวลผลกลางแล้วส่งไปยังหน่วยความจำแต่ถ้าไม่มีข้อมูลก็จะไปค้นหาในหน่วยความจำฮาร์ดดิสก์แล้วส่งกลับมายังหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยประมวลผลกลางก็จะประมวลผลแล้วส่งต่อไปยังหน่วยแสดงผลแล้วแสดง ผลลัพธ์ของคำสั่งออกมาในลักษณะต่างๆ เช่น ทางจอภาพ ลำโพง เครื่องพิมพ์ เป็นต้น

  นางสาวนนนี กำไรรักษา เลขที่ 24
  นางสาวนฤมล แซ่ตั้น เลขที่ 25
  ชั้นม.5/3

 2. หน่วยรับข้อมูลจะรับข้อมูลต่างๆแล้วส่งไปยังหน่วยประมวลผลกลางที่ทำหน้าที่ประมวลคำสั่งหรือข้อมูลที่รับเข้า ในระหว่างการประมวลผล หากมีคำสั่งให้มีผลลัพธ์จากการประมวลผลไปจัดเก็บในหน่วยความจำ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปยังแรมซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูลประมวลผลชั่วคราว ขณะเดียวกันอาจมีคำสั่งจากการประมวลผลดังกล่าวไปแสดงผลผ่านทางอุปกรณ์ของหน่วยส่งออก เช่น จอภาพ

  น.ส.ชนิตา ศรีเทพ ล.11
  น.ส. วิชุตา เลิศพงษ์ศิริไพศาล ล.17
  ม.5/3

 3. มีหน่วยรับข้อมูลที่ทำหน้ามี่รับข้อมูลจากผู้ใช้โดยผ่านอุปกรณ์รับข้อมูล เช่นแป้นพิมพ์ เม้าส์ เป็นต้น แล้วไปยังหน่วยประมวลผลกลางทำหน้าที่ประมวลผลคำสั่งไปสู่หน่วยความจำแล้วหากหน่วยความจำน้อยก็จำเป็นต้องเข้าไปสู่หน่วยเก็บข้อมูลเช่น ฮาร์ดดิส เพื่อที่จะนำข้อมูลในหน่วยเก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิส มาแสดงแล้วกลับเข้าสู่หน่วยความจำจึงส่งต่อไปยังหน่วยประมวลผลอีกครั้งก่อนจะถูกส่งไปยังหน่วยแสดงข้อมูล เช่น จอภาพ ลำโพง เครื่องพิมพ์ เป็นต้น เป็นขั้นตอนสุดท้าย

  นาย วรากรณ์ ป้าทัพ เลขที่ 4 ม.5/3
  น.ส. จารุวรรณ เสพคง เลขที่ 29 ม.5/3

 4. อย่างแรกคือส่งข้อมูล อย่างเช่นด้วยการพิมพ์ เข้าสู้หน่วยรับข้อมูลเช่น แป้นพิมพ์ เม้าส์ และ หน่วยรับข้อมูล[CPU] จะส่งต่อไปยัง หน่วยประมวลผลกลาง และหลังจากนั้นหน่วยประมวลผลกลางจะส่งต่อไปยังหน่วยความจำเช่นรอม แรม เป็นต้น แต่ถ้าหากหน่วยความจำน้อยเกินไปจะถูกส่งไปยังหน่วยเก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิส แล้วจะส่งกลับสู่ หน่วยคามจำและหลังจากนั้นหน่วยความจำจะส่งกลับไปยังหน่วยประมวลผลกลางอีกครั้ง และจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยแสดงผล คือ จอแสดงภาพ ลำโพง เครื่องพิมพ์เป็นต้น

  นายมงคล เลิศพงษ์ศิริไพศาล เลขที่ 3 ม.5/3
  นายภานุพงศ์ พูนจันทร์นา เลขที่ 2 ม.5/3

 5. การทำงานของคอมพิวเตอร์จะเริ่มจากผู้ใช้ป้อนข้อมูลผ่านทางอุปกรณ์ของหน่วยรับเข้าเช่นคีย์บอร์ด เมาส์ ข้อมูลจะถูกเปลี่ยนให้เป็นสัญญาณดิจิทัลซึ้งประกอบด้วยเลข0และ1แล้วส่งต่อไปยังหน่วยประมวลผลกลางเพื่อประมวลผลตามคำสั่งในระหว่างการประมวลผลหากมีคำสั่งให้มีผลรับจากการประมวลไปจัดเก็บในหน่วยความจำข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปยังแรมซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูลจากการประมวลผลเป็นการชั่วคราว

 6. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
  มีทั้งหมด5หน่วยคือ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ หน่วยเก็บข้อมูล หน่วยแสดงผล
  คือ จะเริ่มจากหน่วยรับเข้าซึ่งทำหน้าที่รับข้อมูลผ่านอุปกรณ์รับข้อมูล จะส่งมายังหน่วยประมวลผลกลางเพื่อทำการประมวลข้อมูลและควบคุมการทำงานต่างๆ และส่งต่อมายังหน่วยความจำเพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหายแล้วส่งมายังหน่วยเก็บข้อมูลเพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เช่น ฮาร์ดดิส และส่งมายังหน่วยแสดงผลเช่นจอภาพ ลำโพง เครื่องพิมพ์ เป็นต้น เพื่อแสดงข้อมูลที่เราต้องการรู้
  นางสาว พัชรี แสงแก้ว ล.14
  นางสาว สุนิตา ดาราแสง ล.27
  ม.5/3

 7. เริ่มต้นด้วยหน่วยรับเข้าที่ทำหน้าที่รับข้อมูลแล้วส่งข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลกลางเพื่อทำหน้าที่ประมวลผลคำสั่งหรือข้อมูลที่รับเข้าไปซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกับหน่วยความจำอื่นๆเช่นรอม และแรมจากนั้นหน่วยเก็บข้อมูลจะรับข้อมูลจากหน่วยความจำมาเก็บข้อมูลแบบถาวรบนเครื่องคอมพิวเตอร์และส่งข้อมูลไปยังหน่วยแสดงผลเพื่อแสดงข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลจากซีพียูให้ผู้ใช้ทราบ
  นางสาว จริญาพร ปรังเจะ
  นางสาวกรรณิการ์ จันทร์สุวรรณ

 8. อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์มาพอเข้าใจ
  ตอบ เริ่มจากผู้ใข้ป้อนข้อมูลเข้าสู่หน่วยรับเข้าข้อมูลแล้วข้อมูลจะส่งต่อไปยังหน่วยประมวลผลกลางและข้อมูลจะส่งไปยังแรมที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลจากการประมวลผลและถูกส่งไปยังหน่วยส่งออกและเราสามารถนำข้อมูลที่อยู่ในแรมบันทึกลงในอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลได้
  นางสาวธันยพร จึ่งจรูญ ม.5/3 เลขที่13
  นางสาวโสรญา ดำริง ม.5/3 เลขที่21

 9. 1.หน่วยรับข้อมูล ทำหน้าที่รับข้อมูลหรือคำสั่งต่างๆจากผู้ใช้ผ่านอุปกรณ์รับข้อมูล
  2.หน่วยประมวณผลกลาง ทำหน้าที่ประมวลคำสั่งหรือข้อมูลที่รับเข้า CPU เป็นชิบที่ติดตั้งบนเมนบอร์ดหน่วยประมวณผลกลาง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด
  2.1 หน่วยควบคุม ทำหน้าที่ประสานงานและควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
  2.2 หน่วยคำนวณและตรรกะ ทำหน้าที่ในการคำนวณค่าต่างๆทางคณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบการตัดสินใจ
  3.หน่วยความจำแบ่งออกเป็น 2 ชนิด
  3.1 หน่วยความจำแบบไม่สามารถลบเลือนได้ เช่น รอม และหน่วยความจำแบบแฟลช
  3.2 หน่วยความจำแบบลบเลือนได้ เช่น แรม
  4. หน่วยเก็บข้อมูล ทำหน้าที่เก็บข้อมูลแบบถาวรบนเครื่องคอมพิวเตอร์
  5. หน่วยแสดงผล แสดงข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลจาก CPUให้ผู้ใช้รับทราบอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ เช่น จอภาพ ลำโพง เป็นต้น

 10. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์แบ่งได้5หน่วยคือ
  1.หน่วยรับเข้า ทำหน้าที่รับข้อมูลต่างๆจากผู้ใช้ผ่านอุปกรณ์รับข้อมูลเช่นแป้นพิมพ์เม้าท์เป็นต้น
  2.หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ทำหน้าที่ประมวลผลแบ่งออกเป็น
  หน่วยควบคุมทำหน้าที่ประสานงานและควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
  หน่วยคำนวณและตรรกะทำหน้าที่คำนวณค่าต่างๆ
  3.หน่วยความจำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญบนเมนบอร์ดที่ทำงานร่วมกับCPUโดยตรงแบ่งเป็น2ชนิดคือ
  1.หน่วยความจำแบบม่สามารถทดแทนได้เป็นหน่วยความจีที่สามารถเก็บข้อมูลได้แม้ว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเช่นรอมซึ่งไม่สามรถลบและเขียนข้อมูลไหม่ได้
  2.หน่วยความจำแบบลบเลือนได้เป็นหน่วยความจำที่ใช้กระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเพื่อเก็บข้อมูลหากไฟดับไม่สูญหายเช่นแรม
  4.หน่วยเก็บข้อมูลทำหน้าที่เก็บข้อมูลแบ่งได้ดังนี้
  1.แบบจานแม่เหล็กเช่นฮาร์ดดิสก์
  2.แบบแสงเช่นซีดี
  3.แบบเทป
  4.แบบอื่นๆ
  5.หน่วยแสดงผลทำหน้าที่แสดงข้อมูลเช่นจอภาพลำโพง

 11. 1หน่วยรับข้อมูล ทำหน้าที่รับข้อม฿ลหรือคำสั่งต่างๆจากผู้ใช้ผ่านอุปกรณ์รับข้อมูล
  2. หน่วยประมวลผลกลาง เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ประมูลผลคำสั่ง
  2.1 หน่วยควบคุม
  2.2 หน่วยคำนวณและตรรกะ
  3.หน่วยความจำ เป็นส่วนประกอบสำคัญโดยเมนบอร์ดที่อ่านร่วมกับ cpu
  3.1 แบบความจำแบบไม่สามารถลบเลือนได้ รับข้อมูลได้แม้ไม่มีไฟฟ้า เช่น รอม
  3.2 แบบความจำแบบสามารถลบเลือนได้ รับข้อมูลโดยต้องใช้กะแสไฟฟ้า
  3.2.1 สแตติกาแรม
  3.2.2 ไดนามิก หรือ ดีแรม
  4. หน่วยเก็บข้อมูล ทำหน้าที่ เก็ยข้อมูลแบบถาวรบนเครื่องคอมพิวเตอร์
  4.1แบบจานแม่เหล็ก
  4.2แบบแสง
  4.3 แบบเทป
  5.หน่วยแสดงผล แสดงข้อมูลที่ได้จากการประม;ลผลจาก cpu

 12. อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์มาพอเข้าใจ
  ตอบ การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ 5 หน่วย คือ
  1.หน่วยรับข้อมูล ทำหน้าที่รับข้อหรือคำสั่งต่างๆจากผู้ใช้ ผ่านอุปกรณ์รับข้อมูล
  2.หน่วยประมวลผลกลาง เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ประมวลผลคำสั่งหรือข้อมูลที่รับเข้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
  -หน่วยควบคุม ทำหน้าที่ประสานงานและควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
  -หน่วยคำนวณ ทำหน้าที่คำนวณค่าต่างๆ
  3.หน่วยความจำ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญบนเมนบอร์ดที่ทำงานร่วมกับซีพียูโดยตรงมี 2 ประเภท
  -หน่วยความจำแม่แบบ สามารถทดแทนได้เป็นหน่วยความจำแบบอ่านได้อย่างเดียว ไม่สามารถลบและเขียนข้อมูลใหม่ได้
  -หน่วยความจำแบบลบเลือนได้ เป็นหน่วยความจำที่ใช้กระแสไฟฟ้าล่อเลี้ยงเพื่อเก็บข้อมูล
  4.หน่วยเก็บข้อมูล ทำหน้าที่เก็บข้อมูลแบบถาวรของเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งได้ดังนี้
  4.1 แบบจานแม่เหล็ก
  4.2 อุปกรณ์ประเภทแสง
  4.3 แบบเทป
  4.4 แบบอื่นๆ
  5.หน่วยแสดงผล คือ ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลจาก cpu ให้ผู้ใช่รับทราบอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นจอภาพ ลำโพง

 13. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์มาพอเข้าใจ
  เริ่มต้นด้วยการนำข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถผ่านทางอุปกรณ์ชนิดต่างๆ แล้วแต่ชนิดของข้อมูลที่จะป้อนเข้าไป
  เมื่อนำข้อมูลเข้ามาแล้ว เครื่องจะดำเนินการกับข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่
  ต้องการ การประมวลผลอาจจะมีได้หลายอย่าง เช่น นำข้อมูลมาหาผลรวม นำข้อมูลมาจัดกลุ่ม
  นำข้อมูลมาหาค่ามากที่สุด หรือน้อยที่สุด เป็นต้น
  แสดงผลลัพธ์ เป็นการนำผลลัพธ์จากการประมวลผลมาแสดงให้ทราบทางอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ โดยทั่วไปจะแสดงผ่านทางจอภาพ หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า “จอมอนิเตอร์” (Monitor) หรือจะพิมพ์ข้อมูลออกทางกระดาษโดยใช้เครื่องพิมพ์ก็ได้

  • หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์มาพอเข้าใจ
   เริ่มต้นด้วยการนำข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถผ่านทางอุปกรณ์ชนิดต่างๆ แล้วแต่ชนิดของข้อมูลที่จะป้อนเข้าไป
   เมื่อนำข้อมูลเข้ามาแล้ว เครื่องจะดำเนินการกับข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่
   ต้องการ การประมวลผลอาจจะมีได้หลายอย่าง เช่น นำข้อมูลมาหาผลรวม นำข้อมูลมาจัดกลุ่ม
   นำข้อมูลมาหาค่ามากที่สุด หรือน้อยที่สุด เป็นต้น
   แสดงผลลัพธ์ เป็นการนำผลลัพธ์จากการประมวลผลมาแสดงให้ทราบทางอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ โดยทั่วไปจะแสดงผ่านทางจอภาพ หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า “จอมอนิเตอร์” (Monitor) หรือจะพิมพ์ข้อมูลออกทางกระดาษโดยใช้เครื่องพิมพ์ก็ได้

 14. สรุปการทำงานของคอมพิวเตอร์
  สามารถแบ่งได้ 5 หน่วย
  1.หน่วยรับเข้า (inpat unit)ทําหน้าที่ในการรับข้อมูลหรือคําสั่งจากภายนอกเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจํา
  2หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) ทําหน้าที่ในการคํานวณและประมวลผลแบ่งออกเป็น 2 หน่วยย่อย คือ
  – หน่วยควบคุม ทําหน้าที่ในการดูแล ควบคุมลําดับขั้นตอนของการประมวลผล และการทํางาน
  ของอุปกรณ์ต่างๆ
  – หน่วยคํานวณและตรรก ทําหน้าที่ในการคํานวณและเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ
  3. หน่วยความจํ า (Memory) ทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือคําสั่งต่างๆแบ่งออกเป็น
  – ROM หน่วยความจําแบบถาวร
  – RAM หน่วยความจําแบบชั่วคราว
  – หน่วยความจําสํารอง เป็นหน่วยความจําที่อยู่นอกเครื่อง มีหน้าที่ช่วยให้หน่วยความจําหลักสามารถเก็บ ข้อมูลได้มากขึ้น
  4. หน่วยแสดงผล (Output Unit) ทําหน้าที่ในการแสดงผลลัทธ์ที่ได้หลังจากการคํานวณและประมวลผล สําหรับอุปกรณ์ที่ ทําหน้าที่
  ในการแสดงผลข้อมูลที่ได้นั้นมีต่อไปนี้
  – Monitor จอภาพ
  – Printer เครื่องพิมพ.
  – Plotter เครื่องพิมพ์ที่ใช้ปากกาในการเขียนข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการลงกระดาษ
  5.หน่วยประมวลผลกลาง ทำหน้าเปรียบได้เหมือนกับสมองคอมพิวเตอร์

 15. สรุปหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ มาพอเข้าใจ
  สามารถแบ่งได้ 5 หน่วย
  1. หน่วยรับเข้า (input unit) ทำหน้าที่รับข้อมูลหรือรับคำสั่งต่างๆจากผู้ใช้ผ่านอุปกรณ์รับข้อมูลอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในหน่วยงานนี้ เช่น แป้นพิมพ์ จอยสติก แทร็กบอล สแกนเนอร์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด ไมโครโพน กล้องเว็บแคม
  2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)
  ทําหน้าที่ในการคํานวณและประมวลผล แบ่งออกเป็น 2 หน่วยย่อย คือ
  – หน่วยควบคุม ทําหน้าที่ในการดูแล ควบคุมลําดับขั้นตอนของการประมวลผล และการทํางาน
  ของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วยประมวลผลกลาง และช่วยประสานงานระหว่างหน่วยประมวลผลกลาง กับ
  อุปกรณ์นําเข้าข้อมูล อุปกรณ์ในการแสดงผล และหน่วยความจําสํารอง
  – หน่วยคํานวณและตรรกะ ทําหน้าที่ในการคํานวณและเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ที่ส่งมาจาก
  หน่วยควบคุม และหน่วยความจํา
  3. หน่วยความจํ า (Memory)
  ทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือคําสั่งต่างๆ ที่รับจากภายนอกเข้ามาเก็บไว้ เพื่อประมวลผลและยัง
  เก็บผลที่ได้จากการประมวลผลไว้เพื่อแสดงผลอีกด้วย ซึ่งแบ่งออกเป็น
  หน่วยความจํา เป็นหน่วยความจําที่มีอยู่ ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ทําหน้าที่ในการเก็บคําสั่ง
  หรือข้อมูล แบ่งออกเป็น
  – ROM หน่วยความจําแบบถาวร
  – RAM หน่วยความจําแบบชั่วคราว
  – หน่วยความจําสํารอง เป็นหน่วยความจําที่อยู่นอกเครื่อง มีหน้าที่ช่วยให้หน่วยความจําหลัก
  สามารถเก็บ ข้อมูลได้มากขึ้น
  4. หน่วยเก็บข้อมูล ทำหน้าที่เก็บข้อมูลถาวร มี 4 ชนิด
  1. จานแม่เหล็ก
  2. แผ่น CD – R
  3. เทป
  4. อื่นๆ

  5.หน่วยแสดงผล (Output Unit)
  ทําหน้าที่ในการแสดงผลลัทธ์ที่ได้หลังจากการคํานวณและประมวลผล สําหรับอุปกรณ์ที่ ทําหน้าที่
  ในการแสดงผลข้อมูลที่ได้นั้นมีต่อไปนี้
  – Monitor จอภาพ

 16. สรุปหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ มาพอเข้าใจ
  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มี 5 หน่วย
  1 หน่วยรับเข้า ทำหน้าที่รับข้อมูลหรือคำสั่งต่างๆจากผู้ใช้ผ่านอุปกรณ์รับข้อมูล
  2 หน่วยประมวลผลกลาง ใช้ในการประมวลผลคำสั่งหรือข้อมูลที่รับเข้าไป
  แบ่งได้ 2 หน่วย
  2.1 หน่วยควบคุม ทำหน้าที่ประสานงานและควบคุมการทำงาน
  2.2 หน่วยคำนวณและตรรกะ ทำหน้าที่คำนวณค่าต่างๆ
  3 หน่วยความจำ แบ่งออก 2 ชนิด
  1 หน่วยความจำแบบไม่สามารถลบเลือน (ไม่ใช้กระแสไฟฟ้า)
  2.หน่วยความจำที่สามารถลบและเขียนใหม่ได้ (ใช้กระแสไฟฟ้า)
  4. หน่วยเก็บข้อมูล ทำหน้าที่เก็บข้อมูลถาวรมี4ชนิด
  1จานแม่เหล็ก
  2 แผ่น cd-r
  3 เทป
  4. อื่นๆ
  5.หน่วยแสดงผล ทำหน้าที่แสดงข้อมูลได้จากการประมวลผล

 17. 1.หน่วยรับข้อมูล ทำหน้าที่รับข้อมูลหรือคำสั่งต่างๆจากผู้ใช้ผ่านอุปกรณ์รับข้อมูล
  2.หน่วยประมวณผลกลาง ทำหน้าที่ประมวลคำสั่งหรือข้อมูลที่รับเข้า CPU เป็นชิบที่ติดตั้งบนเมนบอร์ดหน่วยประมวณผลกลาง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด
  2.1 หน่วยควบคุม ทำหน้าที่ประสานงานและควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
  2.2 หน่วยคำนวณและตรรกะ ทำหน้าที่ในการคำนวณค่าต่างๆทางคณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบการตัดสินใจ
  3.หน่วยความจำแบ่งออกเป็น 2 ชนิด
  3.1 หน่วยความจำแบบไม่สามารถลบเลือนได้ เช่น รอม และหน่วยความจำแบบแฟลช
  3.2 หน่วยความจำแบบลบเลือนได้ เช่น แรม
  4. หน่วยเก็บข้อมูล ทำหน้าที่เก็บข้อมูลแบบถาวรบนเครื่องคอมพิวเตอร์
  5. หน่วยแสดงผล แสดงข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลจาก CPUให้ผู้ใช้รับทราบอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ เช่น จอภาพ ลำโพง เป็นต้น

 18. เริ่มต้นด้วยหน่วยรับเข้าที่ทำหน้าที่รับข้อมูลแล้วส่งข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลกลางเพื่อทำหน้าที่ประมวลผลคำสั่งหรือข้อมูลที่รับเข้าไปซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกับหน่วยความจำอื่นๆเช่นรอม และแรมจากนั้นหน่วยเก็บข้อมูลจะรับข้อมูลจากหน่วยความจำมาเก็บข้อมูลแบบถาวรบนเครื่องคอมพิวเตอร์และส่งข้อมูลไปยังหน่วยแสดงผลเพื่อแสดงข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลจากซีพียูให้ผู้ใช้ทราบ

 19. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
  การทำงานของคอมพิวเตอร์แบ่งการทำงานได้เป็น 4 ส่วน ซึ่งได้แก่ รับคำสั่ง เก็บข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ออกมาให้เห็น
  1. รับข้อมูลเข้า (Input Device) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อุปกรณ์อินพุท ใช้สำหรับในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ คีย์บอร์ด โมเด็ม จอยสติ๊ก เป็นต้น
  2. เก็บข้อมูล (Storage Device) อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูล และเป็นเครื่องช่วยในการบันทึกข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ ฟลอปปีดิสก์ เทปไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์, zip disk, MO, PD, DVD เป็นต้น
  3. ประมวลผล (Processing Device) อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล คือ CPU (Central Processing Unit) ซึ่งทำหน้าที่คล้าย ๆ กับ “สมอง” สำหรับ CPU ที่หลาย ๆ คนอาจเคยได้ยินชื่อมาแล้ว เช่น Intel, ADM, Cyrix เป็นต้น
  4. แสดงผลลัพธ์ (Output Device) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อุปกรณ์เอ้าต์พุต ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ออกมา เช่น แสดงบนจอภาพ หรือพิมพ์สู่กระดาษ รวมทั้งเสียงที่ขับออกมาจากลำโพง เป็นต้น
  ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยหลักการแล้วจะมีขั้นตอนการ ทำงานอยู่ 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ

  ขั้นตอนที่ 1 รับข้อมูลเข้า (input)
  ขั้นตอนที่ 2 ประมวลผลข้อมูล (process)
  ขั้นตอนที่ 3 แสดงผลข้อมูล (output

  ขั้นตอนที่ 1 : รับข้อมูลเข้า (Input)
  เริ่มด้วยการนำข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านทางอุปกรณ์ Input ชนิดต่างๆ เช่น ถ้าเป็นการพิมพ์ข้อมูลจะใช้คีย์บอร์ด เพื่อพิมพ์ข้อความหรือโปรแกรมเข้าเครื่อง ถ้าเป็นการเขียนภาพจะใช้เครื่องอ่านพิกัดภาพกราฟิค (Graphics Tablet) โดยมีปากกาชนิดพิเศษสำหรับเขียนภาพ หรือ ใช้เครื่องสแกนเนอร์ สแกนข้อมูลเข้าไป เป็นต้น
  ขั้นตอนที่ 2 : ประมวลผลข้อมูล (Process)
  เมื่อนำข้อมูลเข้ามาแล้ว เครื่องจะดำเนินการประมวลผลกับข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ โดยการประมวลผลอาจจะมีได้หลายลักษณะ เช่น นำข้อมูลมาหาผลรวม นำข้อมูลมาจัดกลุ่ม นำข้อมูลมาหาค่ามากที่สุด หรือน้อยที่สุด เป็นต้น และในส่วนของการประมวลผลจะทำการร่วมกันกับหน่วยความจำอีกด้วย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการประมวลผล
  ขั้นตอนที่ 3 : แสดงผลข้อมูล(Output)
  เป็นการนำผลลัพธ์จากการประมวลผลมาแสดงผ่านทางอุปกรณ์แสดงผลที่กำหนดไว้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะแสดงผ่านทางจอภาพ(Monitor) และยังสามารถแสดงผลด้วยการพิมพ์ข้อมูลออกทางกระดาษโดยใช้เครื่องพิมพ์(Printer)ก็ได้

 20. องค์ประกอบ
  1.หน่วยรับเข้า (Input Unit) ทำหน้าที่>>>รับข้อมูลคำสั่งต่างๆผ่านอุปกรณ์รับข้อมูลอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในหน่วยนี้ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ จอยสติก แทร็กบอล สแกนเนอร์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด ไมโครโฟน กล้องเวบแคม
  2.หน่วยประเมินผลกลาง(Contral Processing unit:CPU)
  ทำหน้าที่>>>ใช้ในการประเมินผลคำสั่งหรือรับข้อมูลที่รับเข้าไปซึ่งจะทำงานร่วมกับหน่วยอื่นๆหน่วยประมวลผลกลางสามารถแบ่งได้2หน่วยย่อยๆคือ>> 2.1หน่วยควบคุม(Control Unit)
  2.2หน่วยคำนวณและตรรกยะ(Arithmetic logic unit:ALU)
  3.หน่วยความจำ(Memmory unit)
  เป็นส่วนประกอบที่สำคัญบน เมนส์บอร์ด ที่ทำงานร่วมกับCPUหน่วยความจำแบ่งได้ออก 2ชนิด
  3.1 หน่วยความจำที่ไม่สามารถลบเลือนได้
  เช่น – หน่วยความจำรอม(Read Only Memmoy:RoM)
  – หน่วยความจำแบบแฟรช(Flash Memmory)
  3.2 หน่วยความจำแบบลบเลือนได้
  เช่น แรม (Ramdon acess memory:RAM) แบ่งได้2ประเภท
  -สแตติกแรม(Static RAM:SRAM)
  -ไดนามิกแรม(Dynmic ram:DRAM)
  4.หน่วยเก็บข้อมูล(Storage unit)ทำหน้าที่เก็บข้อมูล>>แบบถาวรบนคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งได4ชนิดคือ 4.1 แบบจานแม่เหล็ก
  4.2 แบบแสง
  4.3 แบบเทป
  4.4 แบบอื่นๆ
  5. หน่วยแสดงผล (Output unit) ทำหน้าที่>>แสดงข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลมาให้ผู้ใช้งานรับทราบ

 21. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
  การทำงานของคอมพิวเตอร์แบ่งการทำงานได้เป็น 4 ส่วน ซึ่งได้แก่ รับคำสั่ง เก็บข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ออกมาให้เห็น
  1. รับข้อมูลเข้า (Input Device) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อุปกรณ์อินพุท ใช้สำหรับในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ คีย์บอร์ด โมเด็ม จอยสติ๊ก เป็นต้น
  2. เก็บข้อมูล (Storage Device) อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูล และเป็นเครื่องช่วยในการบันทึกข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ ฟลอปปีดิสก์ เทปไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์, zip disk, MO, PD, DVD เป็นต้น
  3. ประมวลผล (Processing Device) อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล คือ CPU (Central Processing Unit) ซึ่งทำหน้าที่คล้าย ๆ กับ “สมอง” สำหรับ CPU ที่หลาย ๆ คนอาจเคยได้ยินชื่อมาแล้ว เช่น Intel, ADM, Cyrix เป็นต้น
  4. แสดงผลลัพธ์ (Output Device) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อุปกรณ์เอ้าต์พุต ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ออกมา เช่น แสดงบนจอภาพ หรือพิมพ์สู่กระดาษ รวมทั้งเสียงที่ขับออกมาจากลำโพง เป็นต้น
  ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยหลักการแล้วจะมีขั้นตอนการ ทำงานอยู่ 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ

  ขั้นตอนที่ 1 รับข้อมูลเข้า (input)
  ขั้นตอนที่ 2 ประมวลผลข้อมูล (process)
  ขั้นตอนที่ 3 แสดงผลข้อมูล (output

 22. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

  1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
  ทําหน้าที่ในการรับข้อมูลหรือคําสั่งจากภายนอกเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจํา เพื่อเตรียมประมวลผล
  ข้อมูลที่ต้องการ
  กัน
  2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)
  ทําหน้าที่ในการคํานวณและประมวลผล แบ่งออกเป็น 2 หน่วยย่อย คือ
  – หน่วยควบคุม ทําหน้าที่ในการดูแล ควบคุมลําดับขั้นตอนของการประมวลผล และการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วยประมวลผลกลาง
  – หน่วยคํานวณและตรรก ทําหน้าที่ในการคํานวณและเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ที่ส่งมาจากหน่วยควบคุม และหน่วยความจํา
  3. หน่วยความจํ า (Memory)
  ทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือคําสั่งต่างๆ ที่รับจากภายนอกเข้ามาเก็บไว้ เพื่อประมวลผลและยัง
  เก็บผลที่ได้จากการประมวลผลไว้เพื่อแสดงผลอีกด้วย
  4. หน่วยแสดงผล (Output Unit)
  ทําหน้าที่ในการแสดงผลลัทธ์ที่ได้หลังจากการคํานวณและประมวลผล

 23. อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์มาพอเข้าใจ
  ตอบ การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ 5 หน่วย คือ
  1.หน่วยรับข้อมูล ทำหน้าที่รับข้อหรือคำสั่งต่างๆจากผู้ใช้ ผ่านอุปกรณ์รับข้อมูล
  2.หน่วยประมวลผลกลาง เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ประมวลผลคำสั่งหรือข้อมูลที่รับเข้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
  -หน่วยควบคุม ทำหน้าที่ประสานงานและควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
  -หน่วยคำนวณ ทำหน้าที่คำนวณค่าต่างๆ
  3.หน่วยความจำ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญบนเมนบอร์ดที่ทำงานร่วมกับซีพียูโดยตรงมี 2 ประเภท
  -หน่วยความจำแม่แบบ สามารถทดแทนได้เป็นหน่วยความจำแบบอ่านได้อย่างเดียว ไม่สามารถลบและเขียนข้อมูลใหม่ได้
  -หน่วยความจำแบบลบเลือนได้ เป็นหน่วยความจำที่ใช้กระแสไฟฟ้าล่อเลี้ยงเพื่อเก็บข้อมูล
  4.หน่วยเก็บข้อมูล ทำหน้าที่เก็บข้อมูลแบบถาวรของเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งได้ดังนี้
  4.1 แบบจานแม่เหล็ก
  4.2 อุปกรณ์ประเภทแสง
  4.3 แบบเทป
  4.4 แบบอื่นๆ
  5.หน่วยแสดงผล คือ ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลจาก cpu ให้ผู้ใช่รับทราบอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นจอภาพ ลำโพง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s