โครงงานคอมพิวเตอร์

ศึกษาความหมายและประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

  1. ความหมายและประเภทของโครงงาน 
  2. ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงโครงงาน 

ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงงาน
*  การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress เรื่อง ผักกางมุ้ง… ใส่ใจสุขภาพ

* การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วยWordpressเรื่อง ดอกไม้จากถุงพลาสติกเหลือใช้

บทที่เอกสารที่เกี่ยวข้อง (สามารถค้นคว้าได้ตามข้อหัวต่อไปนี้)

พื้นฐานการสร้างเว็บ
หลักการออกแบบเว็บ

ขั้นตอนการทำงานของแต่ละกลุ่ม

ขั้นตอนที่ 1 ส่ง เค้าโครงโครงงาน
ขั้นตอนที่ 2 ส่งแผนผัง หัวนำเสนอเนื้อหา
ขั้นตอนที่ 3 ส่งรายงาน บทที่ 1 และ บทที่ 2
ขั้นตอนที่ 4 ส่งเว็บที่พัฒนา
ขั้นตอนที่ 5 ส่งรายงาน บทที่ 3 – 5 และเว็บที่พัฒนา

Advertisements