เมื่อวันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2555 ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media ปี 2555 ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ social media ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและผลักดันให้ครูสามารถนำเครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดเป็นเครือข่ายและเกิดความร่วมมือกันระหว่างครูกับครู นักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา และสถานที่ อันก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุด นับเป็นยุค 2.0 ที่นักการศึกษาจำเป็นต้องตระหนัก เข้าใจ และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแห่งนี้ เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้

เครื่องมือออนไลน์ที่มีหลากหลายบนอินเทอร์เน็ตนั้น มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยนับวันจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คำถามคือ เราจะนำเครื่องมือเหล่านี้มาสร้างให้เกิดแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์ สำหรับนักเรียนได้อย่างไร การที่ครูสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างชำนาญยังไม่เป็นคำตอบที่ สทร. มุ่งหวัง เป้าหมายสูงสุดที่ต้องการเห็นจากโครงการนี้คือ ครูสามารถดึงเครื่องมือเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนอย่าง เป็นรูปธรรมและอย่างยั่งยืน
การที่ครูมีความเข้าใจเทคนิค ของเครื่อง ผนวกกับกลยุทธ์การสอน และการสร้างให้เกิดเป็นรูปแบบที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนนั้น นับเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับครูเป็นอย่างยิ่ง ชื่อบล็อกนี้ ThaiSMEduเป็นคำย่อมาจาก Thai social media for education

ซึ่งคิดว่ามีประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน จึงได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมา เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและผู้สนใจ

ลงชื่อเรียนชุมนุม

https://goo.gl/forms/3ZifQVDhNEiEaihC2

ใบความรู้หน่วยที่ 3

ใบความรู้หน่วยที่ 3

บอกชื่อหน่วยการทำงานของคอมพิวเตอร์

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zjIHC6Nhcwoz2qrl1-E8yVuxe65oXX878GGBLUxj_ys/edit?usp=sharing

เลือกประธานชุมนุม

 

เลือกประธาน

แนะนำตัว ชุมนุม

แนะนำตัว ชุมนุม

เช็คอีเมล

คลิกส่งชื่ออีเมล

แบบทดสอบ html

คลิกทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบ dreamweaver

คลิกทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบ photoshop

คลิก ทำแบบทดสอบ

เอกสาร html

Html