ลักษณะพิเศษ

 

เมื่อวันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2555 ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media ปี 2555 ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ social media ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและผลักดันให้ครูสามารถนำเครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดเป็นเครือข่ายและเกิดความร่วมมือกันระหว่างครูกับครู นักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา และสถานที่ อันก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุด นับเป็นยุค 2.0 ที่นักการศึกษาจำเป็นต้องตระหนัก เข้าใจ และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแห่งนี้ เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้

เครื่องมือออนไลน์ที่มีหลากหลายบนอินเทอร์เน็ตนั้น มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยนับวันจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คำถามคือ เราจะนำเครื่องมือเหล่านี้มาสร้างให้เกิดแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์ สำหรับนักเรียนได้อย่างไร การที่ครูสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างชำนาญยังไม่เป็นคำตอบที่ สทร. มุ่งหวัง เป้าหมายสูงสุดที่ต้องการเห็นจากโครงการนี้คือ ครูสามารถดึงเครื่องมือเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนอย่าง เป็นรูปธรรมและอย่างยั่งยืน
การที่ครูมีความเข้าใจเทคนิค ของเครื่อง ผนวกกับกลยุทธ์การสอน และการสร้างให้เกิดเป็นรูปแบบที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนนั้น นับเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับครูเป็นอย่างยิ่ง ชื่อบล็อกนี้ ThaiSMEduเป็นคำย่อมาจาก Thai social media for education

ซึ่งคิดว่ามีประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน จึงได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมา เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและผู้สนใจ

สอนใช้ Google Drive เอาไว้ฝากไฟล์ Back Up ข้อมูล

สอนใช้ Google Drive เอาไว้ฝากไฟล์ Back Up ข้อมูล

วิธีการกู้ไฟล์ใน Flash Drive เมื่อโดยไวรัสซ่อนไฟล์

วิธีการกู้ไฟล์ใน Flash Drive เมื่อโดยไวรัสซ่อนไฟล์